Dve vtelenia zavŕšia význam vtelenia

Každá etapa Božieho diela má svoj praktický význam. Keď vtedy dávno prišiel Ježiš, mal mužskú podobu, a keď Boh príde tentoraz, zoberie na seba podobu ženy. Z toho je zrejmé, že Božie stvorenie mužov a žien môže byť v Jeho diele užitočné a že s Ním nie je žiadny rozdiel medzi pohlaviami. Keď zostúpi Jeho Duch, môže na seba vziať akékoľvek telo, ktoré sa Mu zapáči. Toto telo Ho môže reprezentovať, či už je to muž alebo žena. Môže zastupovať Boha, pokiaľ je to Jeho vtelené telo. Keby sa Ježiš pri svojom príchode zjavil ako žena, inými slovami, keby sa z Ducha Svätého počalo dievčatko, a nie chlapec, táto etapa diela by sa dokončila tak či tak. Ak by to tak bolo, potom by súčasnú etapu diela dokončil muž, ale dielo by sa zavŕšilo rovnako. Dielo má svoj význam v každej etape, žiadna jeho etapa sa neopakuje a nie sú ani vo vzájomnom rozpore. Keď v tom čase Ježiš konal svoje dielo, nazývali ho jediným Synom, a slovo „Syn“ sa viaže na mužské pohlavie. Prečo sa v súčasnej etape nespomína jediný Syn? Pretože povaha diela si žiada iné pohlavie, ako mal Ježiš. Boh nerozlišuje medzi pohlaviami. Koná, ako chce a pri svojej práci sa neriadi žiadnymi obmedzeniami, je úplne slobodný. Každá etapa diela má však svoj vlastný praktický význam. Boh sa stal dvakrát telom a je zrejmé, že Jeho vtelenie počas posledných dní je už posledné. Prišiel, aby zjavil všetky svoje skutky. Ak by sa v tejto etape nestal telom, aby osobne vykonal dielo, o ktorom ľudstvo podá svedectvo, ľudia by mali navždy utkvelé predstavy, že Boh je len muž, a nie žena. Predtým celé ľudstvo verilo, že Bohom môže byť len muž a že ženu nemožno nazvať Bohom, pretože muži mali nad ženami nadvládu v celom ľudstve. Verili, že žiadna žena nemôže prevziať autoritu, tú mohli mať jedine muži. Navyše hovorievali, že muž je hlavou ženy a že žena musí muža poslúchať a nemôže ho prevýšiť. Keď sa v minulosti hovorilo, že muž je hlavou ženy, bolo to namierené na Adama a Evu, ktorých zviedol had – nie na muža a ženu, ako ich na počiatku stvoril Jahve. Samozrejme, žena musí poslúchať a milovať svojho manžela a manžel musí živiť a postarať sa o svoju rodinu. Jahve nastolil tieto zákony a ustanovenia, ktoré musí ľudstvo vo svojom živote na zemi dodržiavať. Jahve riekol žene: „Tvoja túžba patrí tvojmu manželovi a on bude nad tebou vládnuť.“ Riekol tak preto, aby ľudstvo (teda muž i žena) mohlo viesť normálny život pod vládou Jahveho a aby ľudské životy boli usporiadané a nevypadli zo svojho správneho poriadku. Preto Jahve určil vhodné pravidlá konania mužov a žien, hoci sa to týkalo len všetkých stvorených bytostí žijúcich na zemi a nemalo to žiadny vzťah k vtelenému Božiemu telu. Ako by mohol byť Boh rovnaký ako bytosti, ktoré stvoril? Jeho slová smerovali iba k ľudstvu, ktoré stvoril. Pravidlá pre muža a ženu ustanovil preto, aby ľudstvo mohlo normálne žiť. Na počiatku, keď Jahve stvoril ľudstvo, vytvoril dva druhy ľudských bytostí, mužov a ženy. A preto má aj Jeho vtelené telo mužskú aj ženskú podobu. Nerozhodoval o svojom diele na základe slov, ktoré povedal Adamovi a Eve. O obidvoch vteleniach rozhodol vo svojich myšlienkach, keď prvýkrát stvoril ľudstvo. To znamená, že dokončil dielo svojich dvoch vtelení muža a ženy ešte pred ich skazením. Ak by ľudstvo prijalo slová, ktoré Jahve riekol Adamovi a Eve, zvedených hadom, a prenieslo ich na dielo Božieho vtelenia, nemal by aj Ježiš milovať svoju manželku tak, ako by sa patrilo? Bol by potom Boh ešte stále Bohom? A ak je to tak, bol by ešte schopný dokončiť svoje dielo? Ak by Božie vtelené telo nemalo ženskú podobu, nebolo by potom najväčším omylom, keby Boh stvoril ženu? Ak ľudia stále veria, že by bolo nesprávne, keby sa Boh vtelil do tela ženy, nebol by potom Ježiš, ktorý sa neoženil, a preto nebol schopný milovať svoju manželku, rovnakým omylom ako súčasné vtelenie? Keďže na posúdenie pravdy o súčasnom Božom vtelení používaš slová, ktoré Jahve povedal Eve, potom musíš použiť Jahveho slová smerované Adamovi, aby si súdil Pána Ježiša, ktorý sa stal telom vo Veku milosti. Nie je to jedno a to isté? Keďže Pána Ježiša posudzuješ ako muža, ktorého had neoklamal, potom nemôžeš posúdiť pravdu o dnešnom vtelení do ženy, ktorú had zviedol. To by bolo nespravodlivé! Posudzovať Boha týmto spôsobom svedčí o nedostatku rozumu. Keď sa Jahve dvakrát stal telom, pohlavie Jeho tela súviselo so ženou a mužom, ktorých had nezviedol. Bolo to v súlade s mužom a ženou, ktorých had neoklamal, preto sa dvakrát stal telom. Nemysli si, že Ježišova mužnosť bola rovnaká ako Adamova, ktorého had oklamal. Títo dvaja nemajú nič spoločné, títo muži majú dve odlišné prirodzenosti. Určite to nemôže byť tak, že Ježišova mužskosť dokazuje, že je hlavou všetkých žien, no nie všetkých mužov? Nie je vari kráľom všetkých Židov (mužov i žien)? On sám je Bohom, nielen hlavou ženy, ale aj hlavou muža. On je Pánom a hlavou všetkých stvorených bytostí. Ako by si mohol tvrdiť, že Ježišova mužskosť je symbolom hlavy ženy? Nebolo by to rúhanie? Ježiš je neskazeným mužom. On je Boh, On je Kristus, On je Pán. Ako by mohol byť rovnakým mužom ako Adam, ktorý bol skazený? Ježiš je telo, ktoré nosí najsvätejší Boží Duch. Ako by si mohol povedať, že je Bohom, ktorý má Adamovu mužskosť? Neboli by v tom prípade všetky Božie skutky nesprávne? Vložil by Jahve do Ježiša mužnosť Adama, ktorého oklamal had? Nie je súčasné vtelenie ďalším príkladom diela vteleného Boha, ktoré sa síce od Ježiša líši pohlavím, ale má rovnakú prirodzenosť? Stále sa opovažuješ tvrdiť, že by vtelený Boh nemohol byť ženou, pretože ženu zviedol had ako prvú? Ešte vždy sa odvažuješ vyhlasovať, že keďže je žena tou najšpinavšou a zdrojom skazenosti ľudstva, Boh by sa nemohol vteliť do ženskej podoby? Trváš na tom, že „žena má vždy poslúchať muža a nikdy sa nesmie prejaviť alebo priamo zastupovať Boha“? V minulosti si to nechápal, no môžeš sa teraz naďalej rúhať Božiemu dielu, najmä vtelenému Božiemu telu? Ak ti to nie je jasné, radšej si dávaj pozor na jazyk, aby si neodhalil svoju hlúposť a nevedomosť a neukázal svoju škaredosť. Nemysli si, že všetkému rozumieš. Nič, čo si kedy videl a zažil, nestačí na to, aby si pochopil čo i len tisícinu Môjho plánu riadenia. Prečo sa teda správaš tak povýšene? Tá tvoja štipka talentu a trochu poznania nepostačujú ani na to, aby ich Ježiš použil hoci len na jedinú sekundu svojho diela! Aké máš vlastne skúsenosti? Všetko, čo si videl a počul za svoj život, ako aj všetko, čo si si predstavoval, je menej, ako vykonám v jedinom okamihu! Nebuď malicherný a nehľadaj chyby. Môžeš byť akokoľvek arogantný, no nie si nič viac než len stvorená bytosť, ktorá sa nevyrovná ani mravcovi! Nič v tvojich útrobách sa nevyrovná ani tomu, čo má v bruchu mravec! Nemysli si, že len preto, že si získal nejaké skúsenosti a postavenie, môžeš divoko rozhadzovať rukami a chvastať sa. Nie sú tvoje skúsenosti a postavenie výsledkom slov, ktoré som vyriekol? Veríš, že boli výmenou za tvoju vlastnú prácu a námahu? Dnes vidíš, že som sa stal telom, a len z tohto dôvodu si plný myšlienok a nekonečných predstáv. Keby nedošlo k Môjmu vteleniu, nemal by si toľko myšlienok, aj keby si bol výnimočne talentovaný. A nevznikajú tvoje predstavy práve z nich? Keby sa Ježiš nestal telom prvý raz, vedel by si vôbec o vtelení? Nie je to tým, že prvé vtelenie ti dalo poznatky, že máš tú drzosť súdiť druhé vtelenie? Prečo to podrobuješ skúmaniu namiesto toho, aby si bol podriadeným nasledovníkom? Keď vkročíš do tohto prúdu a predstúpiš pred vteleného Boha, dovolí ti, aby si Ho bral ako predmet výskumu? Môžeš skúmať históriu svojej vlastnej rodiny, ale ak by si sa pokúsil skúmať „rodinnú históriu“ Boha, dovolil by ti dnešný Boh vykonať takýto výskum? Nie si slepý? Neprivolávaš na seba opovrhnutie?

Keby dielo vykonal iba Ježiš a nebolo by doplnené dielom v etape posledných dní, človek by mal navždy utkvelú predstavu, že iba Ježiš je jediný Boží Syn. Znamenalo by to, že Boh má len jediného syna a že každý, kto príde potom pod iným menom, nebude jediným Božím Synom, a už vôbec nie samotným Bohom. Človek má predstavu, že každý, kto slúži ako obeta za hriech alebo prevezme moc v mene Boha a vykúpi celé ľudstvo, je jediný Boží Syn. Niektorí veria, že pokiaľ je ten, ktorý prichádza, muž, považuje sa za jediného Božieho Syna a Božieho zástupcu. Sú dokonca aj takí, ktorí hovoria, že Ježiš je Syn Jahveho, Jeho jediný Syn. Nie sú to prehnané predstavy? Ak by sa táto etapa diela nevykonala v posledných dňoch, celé ľudstvo by bolo pred Bohom zahalené v temnom tieni. Ak by to tak bolo, muž by sa považoval za nadradeného a ženy by nikdy nemali vztýčené hlavy, a potom by ani jediná žena nemohla byť spasená. Ľudia vždy verili, že Boh je muž, a navyše, že ženou vždy opovrhoval a neudelil by jej spásu. Ak by to tak bolo, nebolo by pravdou, že všetky ženy, ktoré Jahve stvoril a boli tiež skazené, by nikdy nedostali príležitosť byť spasené? Nebolo by potom zbytočné, aby Jahve stvoril ženu, teda aby stvoril Evu? A nevyhynula by žena naveky? Z tohto dôvodu sa etapa diela posledných dní uskutočňuje s cieľom spasiť celé ľudstvo, nielen ženu. Ak by si niekto myslel, že by sa Boh vtelil do ženskej podoby len kvôli jej spáse, bol by naozajstným bláznom!

Dnešné dielo posunulo vpred dielo Veku milosti. Znamená to, že pokročilo dielo celého šesťtisícročného plánu riadenia. Aj keď sa Vek milosti skončil, Božie dielo dosiahlo pokrok. Prečo znovu a znovu hovorím, že táto etapa diela sa opiera o Vek milosti a Vek zákona? Pretože dnešné dielo je pokračovaním diela vykonaného vo Veku milosti a pokrokom oproti dielu vykonanom vo Veku zákona. Tri etapy sú úzko prepojené, pričom každý článok v reťazci do seba presne zapadá. Prečo aj Ja hovorím, že táto etapa diela nadväzuje na tú, ktorú vykonal Ježiš? Predpokladajme, že táto etapa nebude nadväzovať na dielo, ktoré vykonal Ježiš, pretože by muselo nastať ďalšie ukrižovanie, a znova by muselo dôjsť k vykúpeniu. To by nemalo zmysel. Neznamená to, že dielo je úplne dokončené, ale že vek sa posunul vpred a dielo dosiahlo vyššiu úroveň. Dá sa povedať, že táto etapa diela stavia na základoch Veku zákona a na skale Ježišovho diela. Božie dielo sa buduje krok za krokom a táto etapa nie je novým začiatkom. Šesťtisícročný plán riadenia možno považovať za kombináciu troch etáp diela. Táto etapa sa vykonáva na základe diela Veku milosti. Ak by tieto dve etapy diela spolu nesúviseli, prečo sa v tejto etape nezopakuje ukrižovanie? Prečo nenesiem hriechy človeka, ale namiesto toho prichádzam človeka priamo súdiť a napomínať? Keby Moje dielo súdenia a napomínania človeka nenasledovalo po ukrižovaní, Môj terajší príchod by nepočal Duch Svätý. Potom by som nebol oprávnený súdiť a napomínať človeka. Práve preto, že som zajedno s Ježišom, prichádzam priamo napomínať a súdiť človeka. Dielo v tejto etape je postavené výlučne na diele predchádzajúcej etapy. Jedine dielo tohto druhu môže človeka krok za krokom priviesť k spáse. Ježiš a Ja pochádzame z jedného Ducha. Aj keď Naše telá nie sú prepojené, máme spoločného Ducha. I keď obsah našej práce a dielo, ktoré vykonávame, nie sú rovnaké, máme podobnú podstatu. Naše telá majú rôzne podoby, to je však spôsobené zmenou doby a odlišnými požiadavkami na Naše dielo. Naše služby nie sú rovnaké, preto sa líši aj dielo, ktoré prinášame, a povahy, ktoré človeku odhaľujeme. To, čo človek vidí a chápe dnes, je iné ako v minulosti, pretože sa zmenila doba. Aj keď majú odlišné pohlavia a podoby svojich tiel a nenarodili sa do tej istej rodiny, a už vôbec nie do tej istej doby, majú spoločného Ducha. Aj keď Ich telá nemajú žiadnu pokrvnú ani fyzickú príbuznosť, nemožno poprieť, že sú vtelenými telami Boha v dvoch rôznych časových obdobiach. To, že sú vtelenými telami Boha, je nezvratná pravda. Nemajú však rovnakú pokrvnú príbuznosť a nehovoria rovnakou ľudskou rečou (jeden bol muž, ktorý ovládal jazyk Židov, a druhá je žena, ktorá hovorí len po čínsky). Práve z týchto dôvodov žili v rôznych krajinách, aby každý konal svoje dielo, ako aj v rôznych časových obdobiach. Napriek tomu, že sú rovnakým Duchom a majú rovnakú podstatu, neexistuje ani najmenšia podobnosť medzi Ich telesnými schránkami. Spoločne sa delia o ľudskú prirodzenosť, avšak vonkajší vzhľad Ich tiel a okolnosti Ich narodenia sú odlišné. Nemá to žiadny vplyv na Ich dielo alebo na poznanie, ktoré o Nich má človek, pretože v konečnom dôsledku sú tým istým Duchom a nikto Ich nemôže oddeliť. Aj keď nie sú pokrvne spriaznení, Ich Duchovia sa starajú o celé Ich bytosti a prideľujú Im odlišné úlohy v rôznych časových obdobiach, pričom Ich telá sú z odlišných pokrvných línií. Duch Jahveho nie je otcom Ježišovho Ducha a Duch Ježiša nie je synom Jahveho Ducha. Sú jedným a tým istým Duchom. Rovnako aj dnešný vtelený Boh a Ježiš nie sú pokrvní príbuzní, ale sú jedno, pretože Ich Duchovia sú jedno. Boh môže konať skutky milosrdenstva a láskavosti, ako aj spravodlivého súdu a napomínania, a privolávať na človeka kliatby. Nakoniec môže vykonať dielo zničenia sveta a potrestania diabla. Nerobí toto všetko On sám? Nejde o Božiu všemohúcnosť? Dokázal ľuďom vyhlasovať zákony a vydávať prikázania a taktiež viesť prvých Izraelitov v ich živote na zemi a pri budovaní chrámu a oltárov, držiac ich všetkých pod svojou vládou. Vďaka svojej moci žil na zemi s izraelským ľudom dvetisíc rokov. Izraeliti sa neodvážili proti Nemu vzbúriť. Všetci sa báli Jahveho a dodržiavali Jeho prikázania. Toto dielo vykonával vďaka svojej autorite a všemohúcnosti. Potom, počas Veku milosti, prišiel Ježiš, aby vykúpil celé padlé ľudstvo (nielen Izraelitov). Preukázal ľuďom milosrdenstvo a láskavosť. Ježiš, ktorého človek videl vo Veku milosti, bol milosrdný a miloval človeka, pretože sa vrátil spasiť ľudstvo od hriechu. Dokázal odpustiť ľuďom ich hriechy, až kým Jeho ukrižovanie úplne nevykúpilo ľudstvo z hriechu. V tomto období sa Boh zjavil pred človekom s milosrdenstvom a láskavosťou. Stal sa obetou za hriech človeka a za hriechy človeka Ho ukrižovali, aby im bolo naveky odpustené. Bol milosrdný, súcitný, trpezlivý a láskavý. A všetci tí, ktorí nasledovali Ježiša vo Veku milosti, sa tiež snažili byť vo všetkom trpezliví a láskaví. Boli zhovievaví a nikdy nekládli odpor, ani keď ich bili, preklínali alebo kameňovali. V záverečnej etape to už však takto byť nemôže. Dielo Ježiša a Jahveho nebolo úplne rovnaké, i keď pochádzali z jedného Ducha. Jahveho dielo neukončilo vek, ale ho sprevádzalo a priviedlo ľudstvo do života na zemi. Súčasným dielom je podmaniť si tých v pohanských národoch, ktorí sú hlboko skazení, a viesť nielen Boží vyvolený ľud v Číne, ale i celý vesmír a celé ľudstvo. Možno sa ti zdá, že sa toto dielo vykonáva iba v Číne, no v skutočnosti sa už začalo šíriť aj za jej hranicami. Prečo ľudia mimo Číny znovu a znovu hľadajú pravú cestu? Pretože Duch už začal pôsobiť a dnes vyslovené slová sú určené ľuďom v celom vesmíre. Polovica diela je už hotová. Duch Boží hýbe týmto veľkým dielom od stvorenia sveta až po súčasnosť a okrem neho vykonal rôzne skutky v rôznych dobách a medzi rôznymi národmi. Ľudia v každom veku vidia Jeho odlišnú povahu, ktorá sa prirodzene odhaľuje prostredníctvom Jeho rozličných skutkov. On je Boh, plný milosrdenstva a láskavosti. Je obetou za hriech človeka a jeho pastierom, ale je aj súdom, napomínaním a kliatbou človeka. Dvetisíc rokov viedol človeka v živote na zemi a tiež dokázal vykúpiť skazené ľudstvo z hriechu. Aj dnes je schopný podmaniť si ľudstvo, ktoré Ho nepozná, a podriadiť ho svojej vláde, aby sa Mu všetci úplne poddali. Nakoniec v celom vesmíre spáli všetko, čo je v ľuďoch nečisté a nespravodlivé, aby im ukázal, že nie je len milosrdným a láskavým Bohom, nie je len Bohom múdrosti a zázrakov, nie je len svätým Bohom, ale aj Bohom, ktorý človeka súdi. Pre zlých jedincov predstavuje upálenie, súd a trest. Pre tých, ktorí sa majú zdokonaliť, znamená súženie, zušľachťovanie a skúšky, ale aj útechu, obživu, poskytovanie slova orezávanie. A pre vyhnaných je trestom a odplatou. Povedz mi, či nie je Boh všemohúci? Je schopný akéhokoľvek diela, nielen ukrižovania, ako sa domnievaš. Boha veľmi podceňuješ! Veríš, že jediné, čo dokáže urobiť, je vykúpiť celé ľudstvo skrze Jeho ukrižovanie? A potom Ho budeš nasledovať až do neba, aby si okúsil ovocie stromu života a pil z rieky života? … Mohlo by to byť také jednoduché? Povedz mi: čo si dosiahol? Máš Ježišov život? Naozaj ťa vykúpil, no ukrižovanie bolo dielom samotného Ježiša. Akú povinnosť si splnil ako ľudská bytosť? Preukazuješ zbožnosť len navonok, ale nerozumieš Jeho ceste. Takto Ho prejavuješ? Ak si nedosiahol Boží život, ani si neuzrel celú Jeho spravodlivú povahu, nemôžeš tvrdiť, že máš život, a nie si hoden prejsť bránou nebeského kráľovstva.

Nielenže je Boh Duchom, ale môže sa stať aj telom. Okrem toho je telom slávy. Aj keď vy ste Ježiša nevideli, dosvedčili to Izraeliti, Židia tej doby. Spočiatku bol telom z mäsa a kostí, ale po ukrižovaní sa stal telom slávy. Je všeobjímajúcim Duchom a môže konať dielo kdekoľvek. Môže byť Jahvem, Ježišom alebo Mesiášom. Nakoniec sa môže stať Všemohúcim Bohom. On je spravodlivosť, súd a napomínanie. Je kliatba a hnev, ale aj milosrdenstvo a láskavosť. Môže Ho zastupovať všetko dielo, ktoré vykonal. Čo si myslíš, akú má Boh podobu? Nedokážeš to vysvetliť. Ak to naozaj nedokážeš vysvetliť, nemal by si o Bohu robiť žiadne závery. Nevyvodzuj závery, že Boh bude navždy Bohom milosrdenstva a láskavosti len preto, že v jednej etape vykonal dielo vykúpenia. Môžeš si byť istý, že je iba milosrdným a láskavým Bohom? Ak je len milosrdným a láskavým Bohom, prečo v posledných dňoch ukončí tento vek? Prečo zošle toľko pohrôm? Ľudia si myslia a domnievajú sa, že Boh by mal byť milosrdný a milujúci až do samého konca, aby bol spasený aj ten posledný príslušník ľudského rodu. Prečo však v posledných dňoch zosiela také veľké pohromy ako zemetrasenie, mor a hlad, aby zničil celé toto zlé ľudstvo, ktoré považuje Boha za nepriateľa? Prečo nechá človeka trpieť týmito pohromami? O tom, aký je Boh, sa nikto z vás neodváži hovoriť a nikto to nedokáže vysvetliť. Môžeš s istotou vyhlásiť, že On je Duch? Odvážiš sa tvrdiť, že nie je nikým iným ako Ježišovým telom? A opovážiš sa povedať, že je Bohom, ktorý bude naveky ukrižovaný kvôli človeku?

Predchádzajúci: Tajomstvo vtelenia (4)

Ďalší: Existuje Svätá Trojica?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger