Dôležitosť normálneho vzťahu s Bohom

Keď ľudia veria v Boha, milujú Ho a slúžia Mu k Jeho spokojnosti, dotýkajú sa Ducha Božieho svojimi srdcami a prijímajú Jeho spokojnosť, svoje srdcia spájajú so slovami Božími a riadia sa Jeho Duchom. Ak chcete žiť normálny duchovný život a vytvoriť si normálny vzťah s Bohom, najprv Mu musíte odovzdať svoje srdcia. Až po tom, keď pred ním upokojíte svoje srdce a celé svoje srdce mu odovzdáte, dokážete postupne rozvíjať normálny duchovný život. Ak ľudia vo svojej viere v Boha Mu neodovzdajú svoje srdcia, ak ich srdcia nie sú s Bohom a Jeho bremeno nepovažujú za svoje, tak jediné, čoho sú schopní, je podvádzanie Boha, typický akt nábožensky založených ľudí. Chválu od Boha za to nezískajú. Boh od takejto osoby nemôže získať nič; takéto osoby môžu predstavovať iba protipól Jeho práce. Takíto ľudia sú ako ozdoby v božom domove – sú iba náhradou, odpadkami a Boh z ich nemá úžitok. Neexistuje žiadna možnosť, že by Duch Svätý na nich mohol pracovať a ich zdokonaľovanie je úplne bezvýznamné. Takáto osoba je skutočnou chodiacou mŕtvolou. Duch Svätý nemôže použiť žiadnu ich časť – sú úplne ovládnutí a hlboko skazení satanom. Boh týchto ľudí odvrhne. Keď dnes Duch Svätý používa ľudí, na naplnenie svojich úmyslov nepoužíva iba ich žiaduce časti – zdokonaľuje a mení aj tie ich časti, ktoré sú nežiaduce. Ak dokážeš odovzdať svoje srdce Bohu a upokojiť ho pred Ním, musíš mať príležitosť a musíš byť spôsobilý na to, aby ťa Duch Svätý použil, ako aj na to, aby si prijal Jeho osvietenie a osvetlenie. Navyše dostaneš možnosť, aby Duch Svätý odstránil tvoje nedostatky. Je pozitívne, že keď odovzdáš Bohu svoje srdce, budeš schopný vnoriť sa hlbšie a získať vyššiu úroveň poznania. Budeš však lepšie poznať aj svoje nedostatky a budeš sa musieť omnoho viac snažiť, aby si uspokojil Božiu vôľu. Navyše nebudeš pasívny a dokážeš sa aktívne zapojiť. To znamená, že si tá správna osoba. Predpokladajme, že tvoje srdce zostane pred Bohom pokojné, tak to, či od Ducha Svätého získaš chválu a či potešíš alebo nepotešíš Boha, významne závisí od toho, či sa dokážeš aktívne zapojiť. Keď Duch Svätý osvieti ľudí a použije ich, nikdy ich nezmení negatívne. Vždy sa snaží o ich aktívny pokrok. A aj napriek tomu, že tak učiní, ľudia budú mať aj naďalej svoje slabosti, ale nenechajú sa nimi ovplyvňovať. Vo svojom životnom pokroku neotáľajú a snažia sa uspokojovať Božiu vôľu. Takto je to normálne. Ak to dokážeš, znamená to, že je v tebe prítomný Duch Svätý. Ak je osoba vždy negatívna, a ak po jej osvietení a sebapoznaní stále ostane negatívnou a pasívnou, a nedokáže sa postaviť za Boha ani s ním pracovať, takáto osoba od Boha príjme iba milosť a Duch Svätý pri nej stáť nebude. Ich negatívnosť znamená, že svoje srdcia neobrátili k Bohu a že Boží Duch ich ducha neoslovil. To by mali všetci pochopiť.

Skrze skúsenosť je zjavné, že upokojenie srdca pred Bohom je mimoriadne dôležité. Súvisí to s problémami duchovného života ľudí a ich životného pokroku. Tvoje hľadanie pravdy a zmena tvojej povahy prinesú ovocie iba vtedy, ak bude tvoje srdce pred Bohom pokojné. Je to preto, že si prišiel pred neho nesúc bremeno, pretože máš neustále pocit, že máš v mnohých smeroch mnoho nedostatkov, že existuje mnoho právd, ktoré musíš poznať, že existuje široká škála reality, ktorú musíš zažiť a že by si mal brať zreteľ na vôľu Božiu. Tieto otázky neustále prúdia v tvojej mysli, máš pocit, ako keby ťa zaťažovali silou, ktorá ti bráni dýchať a máš pocit ťažoby na srdci (aj keď nie si v negatívnom stave). Iba takáto osoba je spôsobilá prijať osvietenie Božieho slova a nechať sa viesť Duchom Božím. Dôvodom je ich bremeno, pocit ťažoby na srdci, a možno povedať, že dôvodom je aj cena, ktorú zaplatili a utrpenie, ktoré znášali pred Bohom, aby získali Jeho osvietenie a osvetlenie. Boh k nikomu nemá žiadny zvláštny prístup. Vo svojej interakcii s ľuďmi je vždy spravodlivý, ale ľudí neobdarováva svojvoľne ani bezpodmienečne. To je jeden zo znakov Jeho spravodlivej povahy. Mnohí ľudia v skutočnom živote zatiaľ túto sféru nedosiahli. Ich srdcia sa musia úplne obrátiť k Bohu, aby už nenastala žiadna väčšia zmena v ich povahe života. Je to preto, že žijú iba v milosti Božej a že si musia získať dielo Ducha Svätého. Kritériá, ktoré musia ľudia spĺňať na to, aby ich Boh použil, sú tieto: Ich srdcia sa musia obrátiť k Bohu, musia niesť bremeno Jeho slov, v ich srdciach musí horieť túžba a musia sa zo všetkých síl snažiť hľadať pravdu. Iba títo ľudia si zaslúžia dielo Ducha Svätého a často prijímajú Jeho osvietenie a osvetlenie. Ľudia, ktorých Boh používa, sa navonok javia ako ľudia bez rozumu a normálnych vzťahov s inými, hovoria však starostlivo a vždy si dokážu zachovať pokojné srdcia pred Bohom. Takýto typ človeka je spôsobilý na to, aby ho používal Duch Svätý. Títo ľudia „bez rozumu“, o ktorých Boh hovorí, nemávajú s ostatnými normálne vzťahy a navonok im nezáleží na láske ani praktikách, keď však vykonávajú duchovné spoločenstvo o duchovných záležitostiach, dokážu otvoriť svoje srdcia a obetavo poskytovať ostatným osvetlenie a osvietenie, ktoré prijali zo svojej spojitosti s Bohom. Takto oni vyjadrujú svoju lásku k Bohu a plnia Jeho vôľu. Keď ich ostatní ohovárajú a vysmievajú sa im, snažia sa, aby neboli navonok ovplyvnení ľuďmi, skutočnosťami ani vecami, a pred Bohom sú pokojní. Zdá sa, ako keby mali svoje vlastné jedinečné poznatky. Bez ohľadu na to, čo robia iní ľudia, ich srdcia nikdy Boha neopúšťajú. Keď sa iní ľudia rozprávajú a smejú, ich srdcia ostávajú pred Bohom, napĺňajú Jeho slovo alebo sa vo svojich srdciach potichu k Bohu modlia a snažia sa vypátrať Jeho úmysly. Takíto ľudia neprikladajú zachovaniu normálnych medziľudských vzťahov žiadnu dôležitosť a zdá sa, že nemajú žiadnu filozofiu pre život. Zdajú sa byť plní života, roztomilí a nevinní, vyžaruje z nich aj určitý pokoj. To je podoba človeka, ktorého Boh používa. Filozofia pre život alebo „normálny rozum“, jednoducho týmto osobám nedávajú zmysel. Zasvätili celé svoje srdce Božiemu slovu a zdá sa, že vo svojich srdciach prechovávajú iba Boha. Toto je typ osoby „bez rozumu“, na ktorého Boh poukazuje a ide presne o tento typ človeka, ktorého Boh používa. Znaky človeka, ktorého Boh používa sú tieto: bez ohľadu na to, kedy a kde, sú ich srdcia vždy pred Bohom a bez ohľadu na to, do akej miery zhýralé môžu byť iné osoby a na to, do akej miery sa iní ľudia oddávajú hriechu a zmyselnostiam, srdce takejto osoby nikdy Boha neopustí a takíto ľudia nikdy nesplynú s masami. Iba takýto typ človeka môže byť použitý Bohom a iba takýto typ človeka zdokonaľuje Duch Svätý. Ak to nedokážeš dosiahnuť, nie si spôsobilý, aby ťa Boh získal a nie si spôsobilý ani na to, aby ťa Duch Svätý zdokonalil.

Ak chceš nadviazať normálny vzťah s Bohom, tvoje srdce sa musí k Nemu obrátiť – to bude základom pre nadviazanie normálnych vzťahov aj s inými ľuďmi. Ak nemáš normálny vzťah s Bohom, nezáleží na tom, čo všetko činíš na zachovanie svojich vzťahov s inými ľuďmi, nezáleží ani na tom, ako tvrdo pracuješ alebo koľko energie do všetkého vkladáš, všetko to bude patriť k filozofii človeka pre život. Namiesto vytvárania normálnych medziľudských vzťahov podľa slova Božieho si budeš chrániť svoju pozíciu medzi ľuďmi a prijímať ich chválu z ľudských perspektív a filozofií. Ak sa nesústredíš na svoje vzťahy s ľuďmi a namiesto toho budeš zachovávať normálny vzťah s Bohom, ak Mu budeš chcieť odovzdať svoje srdce a naučíš sa Ho poslúchať, tvoje medziľudské vzťahy sa prirodzene znormalizujú. Tieto vzťahy potom nebudú založené na pozemskej zmyselnosti, ale postavené na základoch Božej lásky. Nebudeš mať takmer žiadne vzťahy s inými ľuďmi založené na pozemskej zmyselnosti, ale na duchovnej úrovni budú medzi vami existovať priateľstvo, vzájomná láska, spokojnosť a odovzdanie. To všetko je možné dosiahnuť na základe túžby uspokojiť Boha – tieto vzťahy nie sú udržiavané filozofiami človeka pre život; vytvárajú sa prirodzene, keď niekto nesie bremeno za Boha. Nevyžadujú od teba žiadne umelé ľudské úsilie, musíš iba praktizovať v súlade s princípmi Božích slov. Chceš prihliadať na vôľu Boha? Chceš sa stať človekom, ktorý pred Ním stojí „bez rozumu“? Chceš odovzdať celé svoje srdce Bohu a chceš prestať myslieť na svoju pozíciu medzi ľuďmi? Ak sa zamyslíš nad všetkými ľuďmi, s ktorými si v spojení, s ktorými z nich udržiavaš najlepšie vzťahy? S ktorým máš najhoršie vzťahy? Sú tvoje vzťahy s ľuďmi normálne? Komunikuješ so všetkými ľuďmi rovnocenne? Sú tvoje vzťahy s ostatnými naplnené tvojou filozofiou pre život alebo sú založené na Božej láske? Keď ľudia neodovzdajú svoje srdcia Bohu, ich duch bude stagnovať, bude otupený a nevedomý. Takíto ľudia nikdy nepochopia Božie slová, nikdy nedokážu nadviazať normálny vzťah s Bohom a nikdy vo svojej povahe nedosiahnu zmenu. Zmena povahy človeka je procesom odovzdania celého srdca Bohu, ako aj procesom prijímania osvietenia a osvetlenia plynúceho z Jeho slov. Božie dielo umožňuje ľuďom aktívne sa zapojiť a odstrániť svoje negatívne časti po tom, keď o sebe nadobudnú znalosti. Keď si odovzdal svoje srdce Bohu, pocítiš každý, aj ten najmenší záchvev tvojho ducha a rozoznáš každú časť Božieho osvietenia a osvetlenia. Ak vydržíš, postupne sa dostaneš na cestu zdokonalenia Duchom Svätým. Čím pokojnejšie bude tvoje srdce pred Bohom, tým citlivejší a vnímavejší bude tvoj duch, tým viac dokážeš rozoznať spôsob, akým ho Duch Svätý ovplyvňuje a tým budú tvoje vzťahy s Bohom normálnejšie. Normálne medziľudské vzťahy sa vytvárajú na základe obrátenia svojho srdca k Bohu; nevytvárajú sa z ľudského úsilia. Ak v srdci človeka Boh chýba, vzťahy s ostatnými ľuďmi budú iba bežnými pozemskými vzťahmi. Nie sú normálne, sú zmyselným pôžitkárstvom a Boh ich nenávidí a protivia sa mu. Ak uznáš, že tvoj duch sa pohol, chceš ale vykonávať duchovné spoločenstvo s tými, ktorých máš rád a rešpektuješ ich, a ak si zaujatý a nechceš hovoriť s ľuďmi, ktorých nemáš rád, a ktorí od teba potrebujú radu, je to ešte významnejším dôkazom toho, že si ovládaný pocitmi a že s Bohom vôbec nemáš nadviazaný normálny vzťah. Dokazuje to, že sa snažíš Boha podvádzať a že zakrývaš svoju vlastnú prízemnosť. Je možné, že sa o niektoré svoje poznatky dokážeš podeliť, ak sú však tvoje úmysly nesprávne, všetko to, čo konáš, je dobré iba podľa ľudských noriem. Chválu od Boha za to nezískaš. Tvoje kroky budú vedené tvojou zmyselnosťou, nie Božím bremenom. Vhodný na to, aby ťa Boh použil, budeš iba vtedy, ak pred Ním dokážeš upokojiť svoje srdce a udržiavaš normálne vzťahy so všetkými, ktorí Ho milujú. Ak to dokážeš, nezáleží na tvojich interakciách s ostatnými, nebudeš konať v súlade so svojou filozofiou pre život a budeš pred Ním vnímať Jeho bremeno a Jeho život. Koľko takýchto ľudí je medzi vami? Sú tvoje vzťahy s ostatnými naozaj normálne? Na akých základoch sú vytvorené? Koľko filozofií pre život vyznávaš? Zavrhol si ich? Ak sa tvoje srdce nedokáže úplne obrátiť k Bohu, nie si Jeho – pochádzaš zo satana, vraciaš sa k nemu a nezaslúžiš si, aby si sa stal jedným z Božieho ľudu. Je potrebné, aby si sa nad týmito otázkami dôsledne zamyslel.

Predchádzajúci: Vo svojej viere v Boha by ste mali Boha poslúchať

Ďalší: Normálny duchovný život vedie ľudí na správnu cestu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger