Čo by mal mať dobrý pastier

Musíš chápať množstvo stavov, v ktorých sa ľudia nachádzajú, keď na nich Duch Svätý koná svoje dielo. Ešte väčšmi musia tieto stavy chápať najmä tí, ktorí vykonávajú službu Bohu. Ak iba hovoríš o množstve skúseností alebo o spôsoboch, ako získať vstup, ukazuje to, že tvoja skúsenosť je príliš jednostranná. Bez poznania vlastného pravého stavu a pochopenia pravdy-princípov sa zmena postoja dosiahnuť nedá. Bez poznania podstaty pôsobenia Ducha Svätého či pochopenia ovocia, ktoré prináša, bude pre teba ťažké rozoznať pôsobenie zlých duchov. Musíš odhaľovať pôsobenie zlých duchov aj ľudské predstavy a preniknúť priamo k podstate veci. Musíš tiež upozorňovať na to, ako sa ľudia pri svojom praktizovaní často odkláňajú, a na problémy, aby ich vedeli rozpoznať. Prinajmenšom v nich nesmieš vyvolávať negatívne pocity alebo pasivitu. Musíš však chápať ťažkosti, ktoré sa u väčšiny ľudí reálne vyskytujú, nesmieš byť nerozvážny ani „tlačiť na pílu“ – to je pochabé. Aby si vyriešil rôzne ťažkosti, ktoré ľudia zažívajú, najprv musíš pochopiť pôsobenie Ducha Svätého. Musíš rozumieť tomu, ako Duch Svätý koná svoje dielo na rôznych ľuďoch, musíš chápať ťažkosti, ktorým ľudia čelia, ako aj ich nedostatky, musíš preniknúť k jadru veci a ísť k podstate bez toho, aby si sa odklonil alebo urobil nejakú chybu. Len takáto osoba je spôsobilá, aby vykonávala službu Bohu.

Schopnosť pochopiť podstatu a jasne vidieť mnohé veci závisí od individuálnych skúseností. Spôsob tvojho prežívania je zároveň spôsobom, akým vedieš ostatných. Ak rozumieš slovám a učeniam, potom budeš aj iných viesť k tomu, aby rozumeli slovám a učeniam. Spôsob, akým prežívaš skutočnosť Božích slov ty, je zároveň spôsobom, akým budeš viesť iných k tomu, aby vstúpili do reality Božej reči. Ak dokážeš porozumieť mnohým pravdám a jasne nazerať na mnohé z Božích slov, potom dokážeš viesť aj iných, aby porozumeli mnohým pravdám, a tí, ktorých vedieš, budú jasne rozumieť víziám. Ak sa sústredíš na uchopenie nadprirodzených pocitov, budú to robiť aj tí, ktorých vedieš. Ak zanedbávaš praktizovanie a radšej sa zameriavaš na diskusiu, budú sa aj tí, ktorých vedieš, sústreďovať na diskusiu namiesto toho, aby praktizovali alebo dosiahli zmenu svojich postojov. Ich nadšenie bude iba povrchné bez toho, aby nejaké pravdy preniesli aj do praxe. Všetci ľudia dávajú iným to, čo sami majú. To, akým si človekom, určuje cestu, ktorou vedieš iných, aj typ ľudí, ktorých vedieš. Na to, aby ťa Boh mohol použiť, potrebuješ nielen túžbu, ale aj veľkú dávku Božieho osvietenia, vedenie Jeho slovami, skúsenosť, že sa tebou zaoberá, a zušľachťovanie Jeho slovami. S týmto základom by ste sa vo všedných dňoch mali venovať svojim pozorovaniam, myšlienkam, úvahám a záverom, a podľa toho ich prijať alebo vylúčiť. To všetko sú vaše cesty, ako vstúpiť do reality, a každá z nich je nenahraditeľná. Takto pôsobí Boh. Ak prijmeš tento spôsob, ktorým Boh koná, môžeš každý deň nachádzať príležitosti, aby ťa zdokonalil. A kedykoľvek, či už bude tvoje prostredie nevľúdne alebo priaznivé, či sa ocitneš v ťažkej skúške alebo pokušení, či pracuješ, alebo nie, či svoj život žiješ jednotlivo alebo ako súčasť kolektívu, vždy budeš nachádzať príležitosti, aby ťa Boh zdokonalil, a nikdy žiadnu z nich nepremeškáš. Dokážeš ich objaviť všetky – a takto objavíš tajomstvo prežívania Božích slov.

Predchádzajúci: Spásu dosiahne len ten, kto je ochotný praktizovať pravdu

Ďalší: O skúsenosti

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger