Ako rozumiete požehnaniam?

Hoci ľudí, ktorí sa narodili v tejto dobe, skazil satan a nečistí démoni, skaza im zároveň priniesla tú najväčšiu spásu, spásu väčšiu než hory, pláne s dobytkom i obrovské Jóbovo bohatstvo, spásu oveľa väčšiu než požehnanie spočinúť pohľadom na Jahvem, ktoré sa Jóbovi dostalo po jeho skúškach. Až keď Jób prešiel skúškou smrti, začul Jahveho hlas vo víchrici a počul, ako hovorí. Ale nevidel Jahveho tvár ani nespoznal jeho povahu. Jóbovi bolo dožičené iba materiálne bohatstvo, ktoré mu prinášalo fyzické potešenie, tie najkrajšie deti široko-ďaleko ako aj ochrana nebeských anjelov. Jahveho nikdy neuzrel, a hoci Jóba nazývali spravodlivým, nikdy nespoznal Jahveho povahu. I keď sú materiálne pôžitky dnešných ľudí, takpovediac, dočasne chatrné a svet tam vonku nepriateľský, Ja ukazujem svoju povahu, ktorú som ľuďom neodhalil od staroveku a ktorá bola vždy tajomná ako aj tajomstvá dávnych časov. Ukazujem ju ľuďom, ktorí sú zo všetkých najponíženejší, no ktorým som daroval svoju najvyššiu spásu. Okrem toho, toto je prvýkrát, čo odkrývam tieto veci; nikdy predtým som nič také neurobil. Hoci ste oveľa menejcennejší ako Jób, to, čo ste dostali a čo ste uzreli, ho ďaleko prevýšilo. Nech vás postihli akékoľvek muky a utrpenia, vôbec sa nepodobajú Jóbovým skúškam. Sú to súd a napomínanie, ktoré si ľudia nesú pre svoju vzdorovitosť, odpor a Moju spravodlivú povahu. Je to spravodlivý súd, napomínanie a prekliatie. Naproti tomu Jób bol medzi Izraelitmi spravodlivým mužom, ktorému sa dostalo od Jahveho veľkej lásky a nehy. Nespáchal žiadne zlé skutky a nevzdoroval Jahvemu, bol Mu naopak verne oddaný. Bol vystavený skúškam, lebo bol spravodlivý. Musel prejsť skúškou ohňom, pretože bol verným služobníkom Jahveho. Dnešní ľudia podliehajú Môjmu súdu a prekliatiu, lebo sú nečistí a nespravodliví. Aj keď ich utrpenie nie je podobné tomu, ktoré zažil Jób, keď prišiel o dobytok, majetok, sluhov, deti a všetkých, ktorých mal rád, spočíva v zušľachťovaní ohňom a plameňmi. A v porovnaní s utrpením Jóba je horšie v tom, že takéto skúšky sa nezmierňujú ani nemiznú, pretože ľudia sú slabí. Ich utrpenie je siahodlhé a trvá až do posledného dňa ich života. Toto je trest, súd a prekliatie; je to nemilosrdný oheň, ba čo viac, je to právoplatné „dedičstvo“ ľudstva. Toto si ľudia zaslúžia, je to miesto, kde sa ukazuje Moja spravodlivá povaha. To je známa skutočnosť. Napriek tomu to, čo ľudia získali, výrazne prevyšuje utrpenie, ktoré dnes znášajú. Utrpenie, ktoré znášate, je len neúspech prameniaci z vašej hlúposti, hoci ste získali obrovský dar, ktorý ho stokrát prevyšuje. Podľa zákonov starozákonného Izraela všetci tí, ktorí sa Mi vzpierajú, všetci tí, ktorí Ma otvorene súdia, a všetci tí, ktorí nenasledujú Moju cestu a s trúfalosťou Mi prinášajú nesväté obete, určite zhoria v chráme alebo budú ukameňovaní niektorými z vyvolených. Dokonca aj potomkovia ich vlastného rodu a ďalší priami príbuzní budú prekliati. V budúcich životoch nebudú slobodní, ale budú otrokmi Mojich otrokov, zaženiem ich do vyhnanstva medzi pohanov a nebudú sa môcť vrátiť do svojej domoviny. Vychádzajúc z ich činov a správania nie je utrpenie, ktoré dnešní ľudia znášajú, ani zďaleka také ukrutné ako trest, ktorý utŕžili Izraeliti. Tvrdiť, že vaše momentálne útrapy, sú odplatou, nie je bezdôvodné, pretože vy ste naozaj prekročili medze. Ak by ste boli v Izraeli, stali by sa z vás veční hriešnici. Izraeliti by vás už dávno rozrezali na kusy a pohltil by vás nebeský oheň v Jahveho chráme. Čo ste to teraz získali? Čo ste dostali a z čoho ste mali radosť? Zjavil som vám svoju spravodlivú povahu, ale to najdôležitejšie je, že som pri vykúpení ľudského pokolenia odhalil svoju trpezlivosť. Dalo by sa povedať, že dielo, ktoré som na vás vykonal, je dielom trpezlivosti. Deje sa kvôli Mojim nariadeniam a navyše kvôli potešeniu ľudstva.

Hoci Jób prešiel Jahveho skúškami, bol iba spravodlivým mužom, ktorý Ho uctieval. Napriek tomu, že musel prejsť týmito skúškami, sa na Jahveho nesťažoval a stretnutie s Ním si veľmi vážil. Dnešní ľudia si Jahveho prítomnosť nielen nevážia, ale dokonca odmietajú, nenávidia, sťažujú sa a vysmievajú Jeho zjavenie. Nezískali ste viac ako len trochu? Bolo vaše utrpenie skutočne také ukrutné? Nemali ste viac šťastia ako Mária a Jakub? A bol váš odpor naozaj taký prostý? Je možné, že som od vás chcel a žiadal priveľa? Svoj hnev som rozpútal len na tých Izraelitov, ktorí Mi vzdorovali, nie priamo na vás; to, čo ste získali, bol iba Môj nemilosrdný súd a odhalenia, ako aj sústavné zušľachťovanie ohňom. Napriek tomu Mi ľudia naďalej odolávajú, odmietajú Ma a robia to bez štipky podriadenosti. Sú dokonca takí, ktorí sa odo Mňa vzďaľujú a popierajú Ma; takíto ľudia nie sú o nič lepší ako skupina Kóracha a Dátana, ktorí sa postavili proti Mojžišovi. Ľudské srdcia sú príliš zatvrdilé a ich povahy príliš spurné. Nikdy sa nezmenia; zvyk je železná košeľa. Hovorím, že sú nahí ako prostitútky za bieleho dňa a Moje slová sú kruté až do takej miery, že by mohli byť dokonca „urážlivé“, pretože vynášajú ľudskú prirodzenosť na svetlo sveta – no oni len prikyvujú, vyhŕknu pár sĺz a prinútia sa cítiť sa trochu zarmútene. Keď to pominie, zúria ako kráľ divých zvierat v horách, a pritom im nič nedochádza. Ako môžu ľudia s takouto povahou pochopiť, že majú stokrát väčšie šťastie ako Jób? Ako si môžu uvedomiť, že to, z čoho sa tešia, sú požehnania, ktoré nebolo badať celé veky a z ktorých sa ešte nikto predtým netešil? Ako môže ľudské svedomie pochopiť takéto požehnania, požehnania, ktorých súčasťou je trest? Pravdupovediac, všetko, čo od vás chcem, je, aby ste boli vzorom Môjho diela, svedkami celej Mojej povahy a všetkých Mojich činov a aby ste boli oslobodení od satanovho utrpenia. Napriek tomu Moje dielo ľudí odpudzuje a sú k nemu zámerne nepriateľskí. Ako by Ma takíto ľudia nemohli zburcovať, aby som priviedol späť zákony Izraela a zoslal na nich hnev, ktorý som uvrhol na Izrael? Hoci je medzi vami mnoho takých, ktorí sú voči Mne „poslušní a podriadení“, ešte viac je tých, ktorí sú podobní Kórachovej družine. Keď dosiahnem svoju plnú slávu, spálim ich na popol nebeským ohňom. Mali by ste vedieť, že už nebudem ľudí napomínať svojimi slovami; skôr, než vykonám dielo s Izraelom, úplne spálim „skupinu Kóracha“, ktorá Mi odporuje a ktorú som už dávno odvrhol. Ľudstvo viac nebude mať príležitosť tešiť sa zo Mňa; uvidí len Môj hnev a nebeské plamene. Zjavím rôzne výsledky najrôznejších ľudí a všetkých ich rozdelím do kategórií. Zaznamenám si každý ich vzdorovitý čin a potom dokončím svoje dielo. Ich koniec bude závisieť od Môjho rozsudku vyneseného na zemi, ako aj od ich postoja ku Mne. Keď nadíde tá chvíľa, nič nebude môcť zmeniť ich výsledok. Nech ľudia sami odhalia svoje výsledky! Potom ich odovzdám nebeskému Otcovi.

Predchádzajúci: Vyvolený národ Číny nie je schopný zastupovať žiadny kmeň Izraela

Ďalší: Ako chápeš Boha?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger